Inhoudsopgave

 1. Organiserende instantie
 2. Toezichthoudende instantie
 3. Begrippen
 4. Inschrijven van het leskind
 5. Testles bij plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning
 6. A Tijdsduur Zwem A+B en examen B CinZee
 7. A Betalingsverplichting voor lesklanten die starten vanaf 1 mei 2023
 8. Garantieregeling, afmelden en inhalen
 9. Sluiting Bad
 10. Betaling middels iDeal incasso
 11. Contante betaling
 12. Regels, veiligheid en aansprakelijkheid
 13. Klachten en/of suggesties
 14. Privacybescherming persoonsgegevens
 15. Slotbepalingen

Artikel 1. Organiserende instantie

a.Privé Zwemschool Westduin staat geregistreerd onder de naam Bewegingsplein Westduin, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg dossiernummer 65304527

b.Zwemschool de Paardekreek is een onderdeel van Bewegingsplein Westduin.

c.Hierna gezamenlijk te noemen Bewegingsplein Westduin of de Zwemschool

d.Bewegingsplein Westduin heeft een BTW identificatienummer: NL856058282B01

e.Beweginsplein Westduin is een semi- openbaar en therapie zwembad. 

f.Lokaties: westduin 1, 4371 PE Koudekerke (Prive Zwemschool Westduin) en Havenweg 1, 4484 NT Kortgene (Zwemschool de Paardekreek).

Artikel 2. Toezichthoudende instantie

a.De Zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma (NPZ/NRZ) erkend opleiding en exameninstituut.

b.De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 2.a. genoemde instantie.

Artikel 3. Begrippen

a.EasySwim:  Pro-drijfpakken. Deze bieden meer veiligheid, extra drijfvermogen en toch complete bewegingsvrijheid.

b.Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Bewegingsplein Westduin. Dit is 2 keer per week. Lesduur is 45 minuten of 1 x per week met een lesduur van 90 minuten.

c.Het leskind: Het kind dat zwemles krijgt bij Bewegingsplein Westduin en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 4. Inschrijven van het leskind

a.Uw zwemles aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. Deze eenmalige bijdrage kost € 27.50. U kunt het inschrijfgeld overmaken op banknummer NL47ABNA0510070140. t.n.v. Bewegingsplein Westduin o.v.v. locatie + de naam van uw kind.

b.Uw peuter survival aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. Deze eenmalige bijdrage kost € 37.50. U kunt het inschrijfgeld overmaken op banknummer NL47ABNA0510070140. t.n.v. Bewegingsplein Westduin o.v.v. locatie + de naam van uw kind.

c.Bij afmelden geldt geen teruggave recht.

d.Voor aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met de coördinator van Beweginsplein Westduin of via de website www.bewegingspleinwestduin.nl.

e.Na inschrijving en betaling van de administratiekosten ontvangt u hiervan een bevestiging per mail en/of per post.

f.Indien sprake van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend.

g.Wanneer er plaats beschikbaar is, ontvangt u hier bericht van per mail.

h.U ontvangt een bevestiging over de gemaakte afspraken per mail en/of per post. Hierin staat o.a. de betalingsregeling vermeld die met u is afgesproken. 

h.Tussentijds veranderen van les/zwemtijden – vanuit de klant – is mogelijk, maar wel in overleg en mits er plaats is. Beweginsplein Westduin behoudt het recht eventuele wijzigingen in haar cursusaanbod aan te brengen waaronder maar niet limitatief begrepen, lesdag, tijd en locatie. Eventuele wijzigingen m.b.t. tot voorlaatste volzin, geven geen recht op restitutie van eventueel vooruitbetaalde lesgelden. 

i. In geval van een wijziging als bedoeld in punt 4.h. zal de overeenkomst onverminderd voortduren met alle rechten en plichten van partijen. 

j.De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen (2×45 min. is 4,5 jaar. Inschrijven kan vanaf elke leeftijd.

k.De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen (2×45 min ( aaneengesloten). is 5 jaar. Inschrijven kan vanaf elke leeftijd.

l.De minimum leeftijd voor deelname aan het peuter survival (1x 45 min aaneengesloten) is 3,0 jaar. Inschrijven kan vanaf elke leeftijd.

Artikel 5. Testles bij plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning 

a.Voorafgaande aan een definitieve plaatsing van het kind in een gevorderde zwemlesgroep, vindt een proefles plaats op een nader door Beweginsplein Westduin te bepalen datum en tijdstip, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken. Dit is alleen van toepassing wanneer het kind al zwemlessen elders heeft gevolgd of een beperking heeft. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen 50 euro. Wanneer er wordt besloten om zwemlessen te volgen bij Bewegingsplein Westduin krijgt u uw geld terug. Dit bedrag wordt verrekend met de eerst volgende incasso.

b.Hier zal aan de hand van het aantal geschatte lessen een zwem pakket aangeboden worden, anders dan beschreven in artikel 6.  

Artikel 6a. Tijdsduur zwem A+B en examen 

a.

1.Bewegingsplein Westduin biedt het basispakket AB diploma aan binnen 35 lesweken (8 les maanden) als er wordt gekozen voor zwemles in een groepje van 4 tot 8 kinderen, uitgaande van 2 zwemlessen in de week van 45 minuten.

2. Bewegingsplein Westduin biedt het basispakket AB diploma aan binnen 35 lesweken (8 les maanden) als er wordt gekozen voor zwemles in een groepje van 4 tot 8 kinderen, uitgaande van 2 aaneengesloten zwemlessen van 45 minuten ( 1 x 90 min p/w) 

3. Bewegingsplein Westduin biedt het zwem A+B diploma aan binnen 22 lesweken (5 les maanden) als er wordt gekozen voor privé zwemles, uitgaande van 2 zwemlessen in de week van 45 minuten, met een marge van twee maanden. 

b.Bewegingsplein Westduin geeft hier een slagingsgarantie voor af. Zie artikel 8. Is uw kind niet in staat om het leertempo bij te houden, wordt in overleg met u, de mogelijkheid geboden om gratis bijlessen te volgen. 

c.Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling dient 90% van de lessen gevolgd te zijn. (Zie artikel 8g.)

d.Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt bassin, dit afzwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.

e.U ontvangt tijdig een uitnodiging voor het afzwemmen met de benodigde informatie.

f.Bovenstaande lesduur kan afwijken ivm COVID19

Artikel 6b CinZee

a. Bewegingsplein Westduin biedt het open water zwemdiploma C in Zee aan binnen 6 weken, uitgaande van 2 zwemlessen in de week van 60 minuten waarvan 50 minuten praktijk les en 10 minuten theorie.

Artikel 7A. Betalingsverplichting voor lesklanten die starten vanaf 1 mei 2023. 

a. Eén achtste van het totaal bedrag (en/of anders omschreven) voor A+B pakket wordt vooraf bij aanvang van de eerste zwemles u toegezonden per mail met daarin een betaalopdracht die u kunt voldoen via iDeal. Het resterende bedrag wordt u maandelijks toegezonden per email over de resterende looptijd.

     1. Basis pakket A-B groep 8 maanden, pakket prijs; €1315,- wordt u in 8 termijnen* aangeboden. 1x€167,- en 7x €164,- 

     2.. Hydrotherapie; prijs op aanvraag. Voor meer informatie zie website www.bewegingspleinwestduin.nl

     3. Peuter survival 1 x week is €65,- per maand

     4. Prive zwemles; prijs op aanvraag. Voor meer informatie zie website www.bewegingspleinwestduin.nl

     5. C in Zee  (www.cinzee.nl)

* Een termijn is gelijk aan een kalendermaand.

b.Deze bovenstaande bedragen zijn inclusief Easy Swim drijfpak, zwemexamen geld, poster en stickers.

d.De garantie die wij bieden is dat kinderen die er langer over doen nooit méér betalen dan het vooraf overeengekomen aantal maanden, zoals genoemd in de garantietermijn (artikel 8) van het lesconcept dat u kiest. 

e.Indien op advies van Bewegingsplein Westduin de lessen voortijdig worden stopgezet zullen de kosten naar ratio van het aantal lessen verrekend worden.

f.Bij een betalingsachterstand van één termijn behoudt Bewegingsplein Westduin het recht de zwemlessen te staken, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Hierbij vervalt tevens het recht op de slagingsgarantie. Ook kan er niet worden deelgenomen aan het (afsluitende) examen.

g.De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld, derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.

h.Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.

i.Tussentijdse opzegging of eerder stoppen is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn. Het resterende bedrag wordt dan niet meer betaald. Hierbij vervalt tevens het recht op de slagingsgarantie. Ook kan er niet worden deelgenomen aan het (afsluitende) examen.

j.Zijn er door ons i.v.m. bijvoorbeeld sluiting vanwege feestdagen minder lessen aangeboden dan u heeft betaald, dan worden deze lessen op een later tijdtip ingehaald.

k. De helft van het totaal bedrag (www.cinzee.nl) voor CinZee wordt vooraf, bij aanvang van de eerste zwemles aan u aangeboden via een betaalopdracht. Het resterende bedrag de maand daarna. Dit is inclusief bruikleen ‘wetsuit’ pak + swimming safety device

l. Wij kunnen de prijs en of het les concept tijdens de duur van de overeenkomst wijzigen indien prijsbepalende elementen, onafhankelijk van onze wil, in kosten stijgen, dit kan bijvoorbeeld zijn door (onder meer, maar niet uitsluitend)  wettelijke, regelgevende of administratieve wijzigingen, zoals BTW-verhoging en stijging personeelskosten.

m. Les kinderen die gestart zijn voor 1 mei 2023 betalen het oude zwemles tarief  passend bij de betaaltermijn van zijn/haar traject. 

Artikel 8. Garantie regeling, afmelden en inhalen

a. Bij Bewegingsplein Westduin krijg je bij het volgen van één van de bovenstaande pakketten de garantie van slagen van A en B diploma voor een maximum tarief van €1315,-

b. Is uw kind niet in staat om het leer tempo bij te houden, wordt in overleg met u de mogelijkheid geboden om gratis bijlessen te volgen. 

c.Deze garantie geldt niet indien bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de zwemles, niet tijdig, onvolledig of onjuist aan ons zijn doorgegeven.

d.Indien er bijzonderheden van die aard zijn dat deze de zwemlessen negatief beïnvloeden, zal er in overleg aangepaste voorwaarden worden bepaald.

e. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling dient 90% van de lessen gevolgd te zijn en tijdig aan de betalingsverplichting te zijn voldaan.

f.Bij langdurig verzuim, langer dan 3 weken aaneengesloten ziekte, blessure e.a., is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling te treffen.

g.Als uw kind te veel lessen mist, kan in overleg met de coördinator bekeken worden of hij/zij deze gemiste les(sen) kan inhalen, waardoor u alsnog binnen de garantieregeling valt.

h.U ontvangt bij aanmelding automatisch een persoonlijke inlogcode, waarmee u via www.bewegingspleinwestduin.nl kunt inloggen op uw persoonlijke pagina om een les af te melden. 

i. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, mentale retardatie of lichamelijke beperking kunnen niet in aanmerking komen voor de garantieregeling. De directie bepaalt aan de hand van een proefles en in overleg met u als ouder voor welke diploma of certificaten uw kind in aanmerking komt.

j. Als blijkt dat uw kind vanwege een tijdelijke functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren, dan kan in overleg met u als ouder gekozen worden om het examen op een later tijdstip uit te voeren.

Artikel 9. Sluiting bad

a.Bewegingsplein Westduin is tijdens de zeeuwse schoolvakanties gesloten voor zwemlessen mits anders aangegeven.

b.U wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze sluitingsweken of dagen.. 

Artikel 10. Betaling middels iDeal incasso

a.Bij Bewegingsplein Westduin kunt u voor het zwem A+ B betalen middels een iDeal incasso. 

b.De betaling van het lesgeld geschiedt per maand.  U Krijgt omstreeks de 1ste van iedere maand een mail met daarin een betaal link aangeboden. 

Artikel 11. Contante betaling

a.U kunt bij Bewegingsplein Westduin ook contant betalen op het kantoor van Bewegingsplein Westduin. 

b.U kunt bij Bewegingsplein Westduin ook middels de PIN betalen op het kantoor van Bewegingsplein Westduin. 

c.De in artikel 11 a. en b. beschreven betalingswijze, gelden alleen als het volledige pakket bedrag van het gekozen lesconcept in één keer word voldaan. 

Artikel 12. Regels, veiligheid en aansprakelijkheid

a.Bewegingsplein Westduin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.

b.Bewegingsplein Westduin is niet aansprakelijk voor materiële- of letselschade, toegebracht door de leerling aan andermans eigendommen. Hiervoor blijft de leerling zelf verantwoordelijk.

c.In het belang van de veiligheid dienen de huisregels en aanwijzigingen van het personeel te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.bewegingspleinwestduin.nl en aangebracht op een centrale plaats in de leslocatie. 

d.De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het les kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. 

e.Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in artikel 13c en d is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het les kind, zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

f.Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

Artikel 13. Klachten en of suggesties

a.Bewegingsplein Westduin zou graag een open communicatie met u willen. Daarom kunt u zich melden bij de coördinator met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen. 

b.Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit per email melden aan Bewegingsplein Westduin op feedback@bewegingspleinwestduin.nl 

Artikel 14. Privacybescherming persoonsgegevens

a. Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

b. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden alleen gebruikt voor publicatie op onze website, Facebook pagina of het illustreren van onze publicaties wanneer er een formulier is ondertekend waarin u toestemming geeft.

Artikel 15. Slotbepalingen

a. Door de betaling van het inschrijfgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

b. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Bewegingsplein Westduin.
c. Door gebruik te maken van de faciliteiten van Bewegingsplein Westduin, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. 

d. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Bewegingsplein Westduin, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.