Algemene voorwaarden Bewegingsplein Westduin 

Artikel 1. Organiserende instantie 

a. Privé Zwemschool Westduin staat geregistreerd onder de naam Bewegingsplein Westduin, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Middelburg dossiernummer 59821175 

b. Bewegingsplein Westduin heeft een BTW identificatienummer: NL149676232B01 

c. Privé Zwemschool Westduin is een semi- openbaar en therapiezwembad. 

d. Locatie: Westduin 1, 4371 PE Koudekerke 

Artikel 2. Toezichthoudende instantie 

a. De Zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ) erkend opleidings- en exameninstituut. 

b. De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 2.a. genoemde instantie. 

Artikel 3. Begrippen 

a. EasySwim: Pro-drijfpakken. Deze bieden meer veiligheid, extra drijfvermogen en toch complete bewegingsvrijheid. 

b. Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Privé Zwemschool Westduin. Dit is twee keer per week. de lesduur is 45 minuten. 

c. Het leskind: Het kind dat zwemles krijgt bij Privé Zwemschool Westduin en diens wettelijke vertegenwoordiger. 

Artikel 4. Inschrijven van het leskind 

a. Na betaling van het inschrijfgeld wordt de inschrijving verwerkt. De eenmalige bijdrage hiervoor is € 22.50. U kunt het inschrijfgeld overmaken via iDeal op banknummer NL47ABNA510070140. t.n.v. Bewegingsplein Westduin o.v.v. Privé Zwemschool Westduin + de naam van uw kind. 

b. Bij afmelden geldt geen recht op teruggave. 

c. Voor aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met de coördinator van Privé Zwemschool Westduin of via de website www.bewegingspleinwestduin.nl. 

d. Na inschrijving en betaling van de administratiekosten ontvangt u een bevestiging per mail en/of per post. 

e. Wanneer er een wachtlijst is, dan is de volgorde van inschrijving op datum bepalend. 

f.  U ontvangt  bericht  per e-mail wanneer plaats beschikbaar is.

g. U ontvangt een bevestiging over de gemaakte afspraken per mail en/of per post. Hierin staat o.a. de betalingsregeling vermeld die met u is afgesproken. 

h. Tussentijds veranderen van les/zwemtijden is mogelijk, maar alleen in overleg en wanneer er plaats is. 

i. De minimumleeftijd voor deelname aan de zwemlessen (2×45 min.) is 5 jaar. Inschrijven kan vanaf elke leeftijd. 

Artikel 5. Testles bij plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning 

a. Voordat een kind geplaatst wordt in een gevorderde zwemlesgroep of in een andere samenstelling, kijken we in een proefles wat de zwemvaardigheden van een kind zijn. Na afloop bespreken we de resultaten met jou. Deze proefles is vrijblijvend van aard. Een proefles is alleen van toepassing wanneer het kind al zwemlessen in een ander zwembad heeft gevolgd. De kosten van een proefles zijn €22,50,-. Wanneer je besluit om zwemlessen bij ons te gaan volgen, dan krijg je dit bedrag terug. 

b. Aan de hand  van het aantal geschatte zwemlessen wordt een zwempakket aangeboden, anders dan beschreven in artikel 6. 

Artikel 6. Tijdsduur zwem A+B en examen 

( voor kinderen die les volgen op het reguliere basisonderwijs) 

a. Privé Zwemschool Westduin biedt het zwem A+B diploma aan binnen 22 lesweken (5 lesmaanden) als er wordt gekozen voor privé zwemles. Hierbij wordt uitgegaan van twee zwemlessen in de week van 45 minuten, met een marge van twee maanden. 

b. Privé Zwemschool Westduin biedt het zwem A+B diploma aan binnen 26 lesweken (6 lesmaanden) als er wordt gekozen voor zwemles in een groepje van 2 kinderen. Hierbij wordt uitgegaan van twee zwemlessen in de week van 45 minuten, met een marge van twee maanden. 

c. Privé Zwemschool Westduin biedt het zwem A+B diploma aan binnen 29 lesweken (6 lesmaanden en 3 lesweken) als er wordt gekozen voor zwemles in een groepje van 4 tot 6 kinderen. Hierbij wordt uitgegaan twee zwemlessen in de week van 45 minuten, met een marge van twee maanden. 

d. Privé Zwemschool Westduin geeft hier een slagingsgarantie voor af. Zie artikel 8. Is uw kind niet in staat om het leertempo bij te houden? Dan wordt in overleg met u de mogelijkheid geboden om gratis bijlessen te volgen. Wanneer uw kind het gewenste niveau dan nog niet heeft bereikt, dan zal uw kind in de marge regeling van maximaal 2 maanden terecht komen. 

e. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling dient 90% van de lessen gevolgd te zijn. (Zie artikel 8g.) 

f. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt 25-meterbassin, dit afzwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd. 

g. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor het afzwemmen met de benodigde informatie. 

Artikel 7. Betalingsverplichting 

a. Eén derde van het totaal bedrag wordt vooraf bij aanvang van de eerste zwemles geïncasseerd. Het resterende bedrag wordt maandelijks vooraf afgeschreven over de resterende looptijd.

1. Privéles: Eén derde van het totaal bedrag van € 2100,- euro wordt vooraf bij aanvang van de eerste zwemles geïncasseerd. Dus € 700,-. Het resterende bedrag wordt maandelijks vooraf afgeschreven over de resterende looptijd. Dus maand 2 t/m 5 betaalt u € 350,- per maand. Uitgaande van 2x per week zwemles. 

1.a Hydrotherapie: Voor 1 x per week hydrotherapie/zwemles gedurende 45 minuten, € 200,- per maand. 

2. Groep van 2: Eén derde van het totaal bedrag van € 1492,- wordt vooraf bij aanvang van de eerste zwemles geïncasseerd. Dus € 498,-. Het resterende bedrag wordt maandelijks vooraf afgeschreven over de resterende looptijd. Dus maand 2 t/m 6 betaalt u € 199,- per maand. Uitgaande van 2x per week zwemles. 

2.a Hydrotherapie: Voor 1 x per week hydrotherapie/zwemles gedurende 45 minuten, € 116,- per maand. 

3. Groep van 4 tot 6: Eénderde van het totaalbedrag van € 883,- euro wordt vooraf bij aanvang van de eerste zwemles geïncasseerd. Dus € 295,-. Het resterende bedrag wordt vooraf maandelijks geïncasseerd. Dus maand 2 t/m 7 betaalt u € 98,- per maand. Uitgaande van 2x per week zwemles. 

b. Valt uw kind in de marge regeling van maximaal 2 maanden (artikel 6), wordt er het volgende maandbedrag in rekening gebracht van het lesconcept dat u kiest. 

1. Privéles: € 400,- per maand 

2. Groep van 2: € 232,- per maand 

3. Groep van 4-6: € 116,- per maand 

c. Deze bovenstaande bedragen zijn inclusief Easy Swim drijfpak en koste voor het zwemexamen. 

d. De garantie die wij bieden is dat kinderen die er langer over doen nooit méér betalen dan het vooraf overeengekomen aantal maanden, zoals genoemd in de garantietermijn (artikel 8) van het lesconcept dat u kiest. 

e. Wanneer op advies van Privé Zwemschool Westduin de lessen voortijdig worden stopgezet dan worden de kosten naar ratio van het aantal lessen verrekend. 

f. Bij een betalingsachterstand van één termijn behoudt Privé Zwemschool Westduin het recht de zwemlessen te staken, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Hierbij vervalt tevens het recht op de slagingsgarantie. Ook kan er niet worden deelgenomen aan het (afsluitende) examen. 

g. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld, derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant. 

h. Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting. 

i. Tussentijdse opzegging of eerder stoppen is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn. Het resterende bedrag wordt dan niet meer betaald. 

j. Zijn er door ons i.v.m. bijvoorbeeld sluiting vanwege feestdagen minder lessen aangeboden dan u heeft betaald, dan worden deze lessen op een later tijdtip ingehaald. 

* Een termijn is gelijk aan een kalendermaand. Artikel 8. Garantie regeling, afmelden en inhalen (voor kinderen die les volgen op het reguliere basisonderwijs) 

a. Privé Zwemschool Westduin geeft bij het volgen van privéles voor het zwem A + B de garantie van slagen binnen 7 maanden.

b. Privé Zwemschool Westduin geeft bij het volgen van zwemles in een groepje van twee kinderen, voor het zwem A + B de garantie van slagen binnen 8 maanden. 

c. Privé Zwemschool Westduin geeft bij het volgen van zwemles in een groepje van vier tot zes kinderen, voor het zwem A + B de garantie van slagen binnen 8 les maanden en 3 les weken. 

d. Is uw kind niet in staat om het leer tempo bij te houden, wordt in overleg met u de mogelijkheid geboden om gratis bijlessen te volgen. Indien uw kind het gewenste niveau dan nog niet heeft bereikt, dan zal uw kind in de marge regeling van maximaal twee maanden terechtkomen. 

e. Deze garantie geldt niet indien bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de zwemles, niet tijdig, onvolledig of onjuist aan ons zijn doorgegeven. 

f. Indien er bijzonderheden van die aard zijn dat deze de zwemlessen negatief beïnvloeden, zal er in overleg aangepaste voorwaarden worden bepaald. 

g. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling dient 90% van de lessen gevolgd te zijn en aan de betalingsverplichting te zijn voldaan. 

1. Privéles: 90% aanwezigheidsplicht; U mag 4 lessen missen. 

2. Groep van 2: 90% aanwezigheidsplicht; U mag 5 lessen missen. 

3. Groep van 4-6: 90% aanwezigheidsplicht; U mag 5 lessen missen. 

h. Bij langdurig verzuim, langer dan 3 weken aaneengesloten ziekte, blessure e.a., is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling te treffen.

i. Als uw kind te veel lessen mist, kan in overleg met de coördinator bekeken worden of hij/zij deze gemiste les(sen) kan inhalen, waardoor u alsnog binnen de garantieregeling valt. 

j. U ontvangt bij aanmelding automatisch een persoonlijke inlogcode, waarmee u via www.bewegingspleinwestduin.nl kunt inloggen op uw persoonlijke pagina om een les af te melden. Dit kan tot uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les. Ook kunnen hier lessen zelfstandig worden ingeplant. 

k. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, mentale retardatie of lichamelijke beperking kunnen niet in aanmerking komen voor de garantieregeling. De directie bepaalt aan de hand van een proefles en in overleg met u als ouder voor welke diploma’s of certificaten uw kind in aanmerking komt. 

l. Als blijkt dat uw kind vanwege een tijdelijke functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren, dan kan in overleg met u als ouder gekozen worden om het examen op een later tijdstip uit te voeren. 

Artikel 9. Sluiting bad 

a. Privé zwemschool Westduin is tijdens de kerstvakantie gesloten. Soms ook op andere feestdagen. Ongeveer 2x per jaar word Strandhotel Westduin voor 1 week door een partij afgehuurd. Privé Zwemschool Westduin is dan gesloten. Er zijn dus geen zwemlessen mogelijk. 

b. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze sluitingsweken of dagen. De lessen worden ingehaald op een later tijdstip. 

Artikel 10. Betaling met iDeal incasso 

a. Bij Privé Zwemschool Westduin kunt u voor het zwem A+B betalen middels een iDeal incasso. 

b. De betaling van het lesgeld geschiedt per maand voorafgaande aan de lesmaand. U Krijgt de 21ste van iedere maand een e-mail met daarin een betaal link aangeboden. 

Artikel 11. Contante betaling 

a. U kunt bij Privé Zwemschool Westduin ook contant betalen op het kantoor van Bewegingsplein Westduin. 

b. U kunt bij Privé Zwemschool Westduin ook met PIN betalen op het kantoor van Bewegingsplein Westduin. 

c. De in artikel 11 a. en b. beschreven betalingswijze, gelden alleen als het volledige pakket bedrag van het gekozen lesconcept in één keer word voldaan. 

Artikel 12. Regels, veiligheid en aansprakelijkheid 

a. Privé Zwemschool Westduin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen. 

b. Privé Zwemschool Westduin is niet aansprakelijk voor materiële- of letselschade, toegebracht door de leerling aan andermans eigendommen. Hiervoor blijft de leerling zelf verantwoordelijk. 

c. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.bewegingspleinwestduin.nl en aangebracht op een centrale plaats in de leslocatie. 

d. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. 

e. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in artikel 13c en d is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het leskind, zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld. 

f. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden. 

Artikel 13. Klachten en of suggesties. 

a. Privé Zwemschool Westduin wil graag een open communicatie met u. Daarom kunt u zich melden bij de coördinator met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen. 

b. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u dit schriftelijk melden aan Bewegingsplein Westduin t.a.v. Directie, Privé Zwemschool Westduin. Westduin 1, 4371 PE Koudekerke/Vlissingen of via het klachtenformulier op onze site wwww.bewegingspleinwestduin.nl. 

Artikel 14. Privacybescherming persoonsgegevens 

a. Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie wordt met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

b. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen, zoals het diplomazwemmen, kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden alleen gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het illustreren van onze publicaties wanneer u een formulier ondertekent waarin u toestemming geeft.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Privé Zwemschool Westduin. Door gebruik te maken van de faciliteiten van Privé Zwemschool Westduin, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Privé Zwemschool Westduin, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.